Rabu, 12 September 2012

BATU CERIK


Batu Ceurik
Carita Lagenda Kalimantan
 Dihiji gunung anu jauh ti dusun, di daerah Kalimantan hirup hiji randa anu susah jeung hiji budak wanoja. Budak wanoja randa eta, kacida geulisna kawanti-wanti ngan hanjakal manehna boga sipat nu kacida gorengna, wanoja eta kacida kedulna. Can pernah mantuan indungna ngagawean pagawean imah gawena ngan dangdan unggal poe. Salian ti kedul, budak wanoja eta sipat na ogo pisan. Sagala pamentana kudu ditedunan, unggal aya pamenta kaindungna kudu wae ditedunan teu mikirkeun kaayaan indungna nu sengsara. Unggal poe kudu banting tulang neangan sahuap sangu. Dina hiji poe budak wanoja eta diajak indungna ka pasar rek balanja. Tempat pasarna jauh pisan, nepi ka leumoangna jauh pisan nu akibatna mantak cape. Budak wanoja eta leumpang lenggang kangkung, bari make pakean anu alus jeung dangdan, ngarah jelema nu dilajan ningali kageulisan budak wanoja eta. Ari indungna leumpangna ditukang bari mawa karanjang jeung pakeanna anu kucel. Kusabab manehna hirup ditempat anu nyingkur, euweuh saurang oge anu manggihan yen dua awewe eta anu leumpang indung jeung anak. Saeunggeus manehna ninggali maranehna, manehna kacida reueusna ninggali kageulisan budak wanoja eta. Nu utamina para jajaka desa anu teu bosen-bosenna ninggali raray wanoja eta, ngan saprak ninggali jalmi anu leumpang ditukeung wanoja eta kacida bedana kaayaanana. Hal eta anu nyieun jalmi-jalmi jadi heran. Diantara jalmi sejen anu ninggalna, aya hiji jajaka ngadeukeutan naros ka wanoja eta, “hai neng geulis. Eta anu mapah dipengker naha enya eta indung anjeun?” Tapi, naon jawab wanoja eta? “Lain”, ngomongna bari ngayakinkeun. “Manehna ngan saukur pembantu!” Indung jeung anakna eta langsung neruskeun leumpangna. Henteu jauh aya nu ngadeukeutan deui hiji jajaka anu nanya ka wanoja eta. “Hai, geulis. Eta anu mapah dipengker naha enya eta kolot anjeun?” “Lain, lain” jawab wanoja etabari angkuh. “Manehna saukur budaaaaaaakkk!” ngan kitu weh unggal wanoja eta papanggih jeung jalma disapanjang jalan anu ngenaan indungna. Jawabna ngan eta. Indungna dijadikeun pembantu atau budaaaakkk. Indungna ngan ngadu’a. “Ya Allah, abdi teu kiat nahan hinaan ieu. Budak kandung abdi meuni tega ngajadikeun diri abdi kawas kieu. Ya Allah laknat budak durhaka ieu! Bere ganjaran jang manehna.....” sabab kuasa Allah anu Maha Esa, lalaunan awak wanoja durhaka eta barubah mangrupa batu. Parubahanna mimiti dina suku. Saeunggeus parubahan eta geus nepi satengah awak. Wanoja eta ceurik menta ampun ka indungna. “Duh, ema...... ema hapunteun abdi hapunteun kadurhakaan anak ema salami ieu. Emaa.... emaaa... abdi nyuhunkeun dihapunteun....” Wanoja eta terus ngahuleng jeung ceurik menta ampunan ka indungna. Da kumaha deui kabehanna geus telat. Kabeh awak wanaja eta akhirna barubah jadi batu saeunggeus jadi batu, urang-urang bisa ninggali panonna masih ngeclakeun cai panon, siga jelema keur ceurik. Jadi eta batu, anu asalna diwanoja geulis, anu meunang kutukan ti indungna jadi disebut “BATU CEURIK” Rengse carita nu ngabentuk lagenda ieu, anu ku masyarakat dipercaya eta kisah teh bener-bener pernah aya. Saha waeanu durhaka ka indung kandung anu geus ngalahirkeun jeung ngagedekeun na, pasti kalakuan laknatna bakal meunang balesan ti Allah nu Maha Kuasa.

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 

Sundanese Attack Free Blogspot Templates Designed by sYah_ ID RAP for smashing my Life | | Free Wordpress Templates. Cell Numbers Phone Tracking, Lyrics Song Chords © 2010